Ouderraad

De ouderraad streeft ernaar door samenwerking tussen ouders en teamleden een groot aantal praktische zaken die de hele school aangaan goed te regelen. Hulp van ouders wordt gevraagd bij bijvoorbeeld: werkochtenden, excursies, schoolreisje, sinterklaas, kerstfeest, Pasen, afscheid groep 8, eindfeest. De OR vergadert 6 keer per jaar. Van elke vergadering wordt schriftelijk verslag gedaan.
De OR houdt zich aan een reglement waarin onder andere de zittingsduur van de leden, de taak van de OR, hoe er gestemd moet worden, enz. is vastgelegd. Vacatures worden doorgaans opgevuld voor het einde van een schooljaar. Tot de taak van de OR behoort ook het innen van de ouderbijdrage. Over dit beheer is de OR verantwoording verschuldigd aan de ouders.
De Ouderraad is lid van de landelijke oudervereniging “Ouders & Coo”. MR en OR kunnen met vragen bij deze vereniging terecht. Zij zorgen er door publicaties voor dat beide schoolorganen op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in onderwijsland. “Ouders & Coo” geeft het blad “Ouder & Coo Magazine” uit met nuttige informatie voor ouders. Ouders kunnen zich via de school collectief abonneren op dit blad (informatie bij de OR).
De OR heeft een eigen website. Voor meer informatie of vragen aan de OR kunt u hier terecht.

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ