Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De wetgever heeft door middel van de medezeggenschapsraad (MR) de inspraak voor het personeel en de ouders geregeld. De MR geeft de ouders de gelegenheid mee te praten en over een aantal zaken mee te beslissen die de school betreffen (o.a. het schoolplan, de schoolgids, benoemingsprocedures, wijzigingen in het personeelsbeleid, besteding ouderbijdrage, identiteit). De MR geeft (on)gevraagd advies en verleent al dan niet instemming in zaken waartoe de MR bevoegd is. De MR vergadert zes keer per jaar en bestaat uit vier leden (twee teamleden en twee ouders). De directeur woont een deel van de vergadering bij als adviseur. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit kunt u inzien. Een samenvatting van het verslag verschijnt op deze pagina.
Binnen de Stichting PCBO bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle aangesloten scholen, een teamlid en een ouder zijn afgevaardigd. De GMR is een belangrijk orgaan, omdat er op stichtingsniveau veel zaken geregeld worden (financiën, veiligheid, pestbeleid, kledingbeleid). Ook in de GMR geldt dat er (on)gevraagd advies wordt gegeven en al dan niet instemming wordt verleend.

MR jan 2016

Uw inbreng als ouder stellen wij zeer op prijs. Wanneer u mee wilt praten, neem dan contact op met een lid van de (G)MR of mail naar mr.wegwijzer@pcboamersfoort.nl.

Graag stellen wij onszelf voor. Daaronder wordt uitgelegd wat de rol van de GMR is. Onderaan vindt u notulen van vergaderingen van dit jaar.

Leden

  foto Ralph 

Ralph Ratterman (voorzitter MR)
Hallo, mijn naam is Ralph Ratterman. Geboren en getogen in Barneveld en sinds 1997 woonachtig in Amersfoort. Ik ben zeer gelukkig getrouwd met Marielle Teune en samen mogen wij dagelijks genieten van onze kinderen Floor en Luuc. Zij zitten allebei ook de Wegwijzer.
In het dagelijks leven mag ik mij als ondernemer bezig houden met verschillende bedrijven. TotaalPost, We-Fulfil, Reprobaarn en Voordeligewerkkleding zijn enkele bedrijven waar ik mij dagelijks voor mag inzetten. Een prachtig bestaan met veel vrijheid waardoor ik mijn tijd naar alle vrijheid kan indelen.
De reden dat ik mij beschikbaar heb gesteld voor de MR is dat ik hoop een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het te vormen beleid van de Wegwijzer. Als ouders gaan wij er vanzelfsprekend vanuit dat onze kinderen het best mogelijke onderwijs genieten. Daar zijn de scholen immers toch voor ? Natuurlijk maar de school besturen kunnen dat niet alleen. Zij hebben ondersteuning nodig van bv ouders voor activiteiten als de sportdagen, de schoolreisjes, school voetbal, school korfbal en ga zo maar verder. De OR (ouderraad) is een belangrijk orgaan die het bestuur/directie ondersteunt met dergelijke activiteiten.
De MR is een ander voorbeeld die vanuit haar taken kan zorgen voor ondersteuning richting de directie over het te kiezen en daarmee het uit te voeren beleid. Daar hoop ik een zinvolle bijdrage aan te kunnen gaan leveren. Samen met Alex, Wilna en Giselle hebben we volgens mij een prachtig team!
Mochten jullie als ouders vragen en/of opmerkingen hebben kunnen jullie mij natuurlijk ook op het plein vinden. Ik ben ook bereikbaar via het mailadres van de MR: mr.wegwijzer@pcboamersfoort.nl.

Hallo,
Mijn naam is Lennard Karel. Ik ben sinds 1 oktober 2015 als nieuw lid bij de MR van de Wegwijzer begonnen.  Ik ben de vader van Sven en Niels en getrouwd met Francisca.
Naast de MR ben ik ZZP-er werkzaam als Brandwacht (particuliere brandbeveiliging ) en actief bij de vrijwillige brandweer van Amersfoort aan de Kleine Koppel  112. Binnen de MR probeer ik vooral vanuit de gedachte van de ouders en het kind mijn input te gaan geven.
Ik vind het belangrijk dat de kinderen op de Wegwijzer vooral kwalitatief goed onderwijs krijgen en dat ze met veel plezier naar school gaan. Mocht je vragen hebben over mij als persoon of als lid van de MR dan kun je mij altijd aanspreken in de school of op het plein. Dan zal ik altijd proberen om (als de vraag het toelaat) een antwoord te geven.

Met vriendelijke groet, Lennard Karel

Giselle Haan - Omdat Giselle tijdelijk elders reintegreert, functioneert in de personeelsgeleding op dit moment Geertrui Meinema-Linders. Een korte introductie:

Geertrui Meinema-Linders
Mijn naam is Geertrui Meinema-Linders. Ik ben getrouwd en heb 3 zoons. Ik geef les aan groep 1/2. De Wegwijzer is een school met veel verschillende kinderen en dat spreekt mij aan: dat is de kracht van de school, daar maak ik me graag sterk voor. Ik vind het leuk om bestuurlijk actief te zijn en dus ook om in de MR mee te denken.
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Wegwijzer is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR) van de school. Maar het kan ook zijn dat de school een andere ouder of medewerker naar de GMR van de stichting afvaardigt. Hoe dan ook staat het GMR-lidmaatschap inhoudelijk los van het MR-lidmaatschap. Namens onze school zit Irene van den Brink in de GMR.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur, die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap. Dat wil zeggen adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) of zelfs het recht om ermee in te stemmen of niet. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt ca. zes keer per jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement.

Meer informatie over PCBO Amersfoort, de GMR en de werkwijze van de GMR is te vinden op www.pcboamersfoort.nl (zie ‘Medezeggenschap’)

2015-10-06 notulen MR
2015-11-26 notulen MR
 

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ